Slovník pojmov

EDIH – Európske centrá digitálnych inovácií (EDIH) sú jednotné kontaktné miesta, ktoré pomáhajú spoločnostiam reagovať na digitálne výzvy a stať sa konkurencieschopnejšími.
(* European Commission)

One stop shop – Jednotné kontaktné miesto je obchod alebo kancelária, ktorá ponúka zákazníkom viacero služieb alebo produktov. Obchodnou stratégiou jednotného kontaktného miesta je poskytovať klientom pohodlie a efektívnosť, získavanie lojality, ako aj výnosov.
(* Cambridge Dictionary)

MSP – Kategóriu mikropodnikov a malých a stredných podnikov tvoria podniky, ktoré zamestnávajú menej ako 250 osôb a ktorých ročný obrat nepresahuje 50 miliónov EUR a/alebo ktorých celková
ročná bilančná suma nepresahuje 43 miliónov EUR.
(* European Commission)

Kybernetická bezpečnosť – stav, v ktorom sú siete a informačné systémy schopné odolávať na určitom stupni spoľahlivosti akémukoľvek konaniu, ktoré ohrozuje dostupnosť, pravosť, integritu alebo dôvernosť uchovávaných, prenášaných alebo spracúvaných údajov alebo súvisiacich služieb poskytovaných alebo prístupných prostredníctvom týchto sietí a informačných systémov
(* Zákon 69/2018 Z. z.)

IoT – Internet vecí opisuje sieť fyzických objektov – „vecí“ – ktoré sú zabudované senzormi, softvérom a inými technológiami na účely pripojenia a výmeny údajov s inými zariadeniami a systémami cez internet.
(* Oracle)

 

CPS – z ang. Cyber-Physical Systems, kybernetické fyzikálne systémy kombinujú a stavajú na prvkoch z rôznych vedeckých teórií a inžinierskych disciplín vrátane kybernetiky, vstavaných systémov, distribuovaného riadenia, senzorových sietí, teórie riadenia a systémového inžinierstva.
(* Prof. Roberto Sabatini, RMIT)

ML – z angl. Machine Learning, ide o strojové učenie je odvetvie umelej inteligencie (AI) a informatiky, ktoré sa zameriava na používanie údajov a algoritmov na napodobňovanie spôsobu, akým sa ľudia učia, a postupne zlepšuje jeho presnosť.
(* IBM)

 

 

Kontaktujte nás

Ak sa chcete podporiť svoje podnikanie – napíšte nám

Spoznať skratky a terminológiu je len začiatok. Vysvetlíme Vám ako vďaka EDIH CASSOVIUM viete využiť potenciál európskych a národných projektových schém.