Časté otázky

EDIH je skratka pre Európske digitálne inovačné huby (European Digital Innovation Hub), ekvivalent slovenského  ECDI ( Európske centrá digitálnych inovácií). EDIHy sú kontaktné centrá, tvorené samostatnými organizáciami alebo združeniami, ktorých spoločným cieľom je pomôcť firmám a organizáciám s digitálnym a technologickým rozvojom a tak budovať konkurencieschopnosť miest, regiónov či štátov.

EDIHy majú za úlohu poskytovať rôzne služby, vrátane poradenstva, vzdelávania, testovania nových technológií a inovácií, prístupu k dátam, spolupráce s inými organizáciami a podporu pri prechode na digitálne riešenia.

V zásade EDIH CASSOVIUM je konkrétnym konzorcium v rámci ECDI, ktorý je podporovaný a financovaný Európskou úniou s cieľom zlepšiť podnikom a organizáciám ich digitálnu konkurencieschopnosť.

EDIH Network je koordinovaná prostredníctvom DTA (Digital Transformation Accelerator), ktorý spolu s Európskou komisiou poskytuje príležitosti na interakciu a spoluprácu medzi EDIHmi, malými a strednými podnikmi (MSP) a verejným sektorom.

MSP je skratka pre “Malé a stredné podniky” (v angličtine SMEs – Small and medium-sized enterprises). Tieto podniky predstavujú dôležitú súčasť hospodárstva v mnohých krajinách a majú charakteristické vlastnosti, ktoré ich odlišujú od väčších korporácií a veľkých podnikov. MSP sa všeobecne klasifikujú na základe kritérií, ako je počet zamestnancov, obrat, čistý zisk alebo iné finančné ukazovatele, a tieto kritériá sa môžu líšiť v závislosti od krajiny a oblasti.

Digitálna transformácia je proces, ktorý organizácie a spoločnosti zavádzajú s cieľom využiť moderné digitálne technológie na zlepšenie a inováciu svojich podnikových procesov, služieb, produktov a celkovej stratégie. Táto transformácia zahŕňa zmenu spôsobu, akým organizácie fungujú, aby boli efektívnejšie, konkurencieschopnejšie a schopné lepšie reagovať na rýchle zmeny v modernom svete. Digitalizácia umožňuje taktiež vytváranie nových produktov a služieb a rozvoj nových obchodných modelov.

Keďže sme konzorcium tvorené troma členmi, náš tím nájdete na viacerých miestach. EDIH CASSOVIUM oficiálne sídli v areáli Technickej univerzity v Košiciach, a to konkrétne v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM na adrese Němcovej 5, 040 01 Košice. S digitálnou transformáciou vašich firiem a organizácií vám radi pomôžeme aj na adrese Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, Košice.

 Naším cieľom je pomôcť malým a stredným podnikom ako aj verejnému sektoru. Chceme zlepšiť vnútorné procesy prostredníctvom digitálnej transformácie a inovácií. Naše služby sú určené pre rôzne subjekty z podnikateľského prostredia a výskumného sektora, ktoré majú záujem využiť digitálne technológie. 

 

Typickými žiadateľmi sú: 

  • Malé a stredné podniky
  • Základné a stredné školy, výskumné inštitúcie a univerzity
  • Startupy a Verejné inštitúcie
  • Iné relevantné organizácie a združenia

EDIH pomôže firmám, resp. inštitúciám zlepšiť ich výkonnosť a konkurencieschopnosť. Zameriavame sa na pomoc s aplikovanými technológiami, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti a ďalšie. Malým a stredným podnikom poskytujeme priestor na testovanie a experimentovanie, prístup k technológiám a infraštruktúre, pomoc pri získavaní ďalšej finančnej podpory alebo pri zvyšovaní digitálnych zručností ich zamestnancov.

Ďalšia pomoc zahŕňa: 

  • Poradenstvo a konzultácie týkajúce sa digitálnych technológií
  • Podpora inovácií
  • Digitálne vzdelávanie a odborná príprava prostredníctvom školenia, workshopov a vzdelávacích programov
  • Testovanie a validácia nových riešení
  • Spájanie partnerov, kontaktov a sietí


EDIH CASSOVIUM tak pomáha podnikom a organizáciám dosahovať ich digitálne ciele, zvyšovať efektívnosť a inovatívnosť, a zlepšovať ich konkurencieschopnosť v rámci digitálnej ekonomiky.

Máme portfólio služieb a preto je potrebné tieto služby konzultovať s expertmi. Príkladom takýchto služieb sú dátové analytické služby, služby s využitím umelej inteligencie, strojové učenie, internet vecí, implementácia úsporných energetických riešení, robotika, služby automatizácie, kybernetická bezpečnosť, služby zamerané na školenia a upskilling zamestnancov atď.

Na našej stránke nájdete katalóg služieb, ktoré ponúkame.

https://obchodnyvestnik.justice.gov.sk/Handlers/StiahnutPrilohu.ashx?IdPriloha=435385&csrt=11461880532254700249

Projekt EDIH CASSOVIUM je podporený z programu Digitálna Európa a Plánu obnovy a odolnosti. 

Schéma de minimis je forma štátnej pomoci, ktorá je poskytovaná malým a stredným podnikom v rôznych oblastiach a sektoroch. Je založená na predpoklade, že pomoc do určitej výšky neovplyvňuje obchod a hospodársku súťaž v Európskej únii.

Celkova výška poskytnutej pomoci v tejto scheme je 200.000 eur v priebehu poslednych 3 rokov.

Proces využitia služieb EDIH CASSOVIUM sa môže líšiť v závislosti od typu služieb, ktoré organizácia alebo podnik požaduje. Avšak vo všeobecnosti platia nasledujúce kroky:

1 KROK: Predbežná komunikácia o vhodnej službe: Na našej webovej stránke je prístupný katalóg služieb s ponukou služieb. Neváhajte si prezrieť služby, ktoré v rámci digitalizácie firmám ponúkame. Ak si z nejakého dôvodu neviete vybrať, aká služba by bola pre vašu firmu či organizáciu vhodná, neváhajte nás kontaktovať. Po vyplnení kontaktného formuláru Vás bude kontaktovať zástupca EDIH CASSOVIUM.

2 KROK: Žiadosť o službu na základe výzvy.

3 KROK: Preverenie subjektu (vrátane de minimis): Prebieha proces overenia vašej organizácie vrátane aspektu de minimis.

4 KROK: Detailné komunikovanie konkrétnej služby. Služby môžu zahŕňať napríklad školenie, testovanie nových riešení a ďalšie činnosti na dosiahnutie vašich cieľov.

5 KROK: Podpis zmluvy o poskytnutí služby.

6 KROK: Reálne poskytnutie zazmluvnenej služby: Nasleduje fáza realizácie služieb.

7 KROK: Zhodnotenie digitálnej vyspelosti a spätná väzba: Po realizácii plánu nasleduje obdobie monitorovania a hodnotenia úspešnosti. Toto obdobie umožní zhodnotiť dosiahnuté stanovené ciele, akým spôsobom sa firme darí v uplatňovaní digitálnej transformácie,  a aké boli výsledky spolupráce s EDIH CASSOVIUM.

Áno, budeme vás pravidelne informovať o našich plánovaných podujatiach a taktiež o udalostiach v okolí, ktoré sú zamerané na inovácie, automatizáciu či iný obsah týkajúci sa digitálnej transformácie. Informácie nájdete aj na našej webstránke či na sociálnych sieťach EDIH CASSOVIUM.

Sme prítomní aj na našich sociálnych sieťach: Facebook, Instagram, Linkedin. Prečítať si o nás môžete aj na portáli edihslovensko.sk, ktoré združuje všetkých päť slovenských inovačných centier.