Služby

Čo ponúkame pre Váš rozvoj

Ponúkame Vám portfólio služieb, ktorých cieľom je podpora digitálnej transformácie malých a stredných podnikov, ako aj organizácií verejného sektora.

Nové digitálne technológie umožnia vašej organizácii pokračovať v podnikateľskom trhovom prostredí ako moderná, silnejšia a konkurencieschopnejšia spoločnosť.

  • Služby, ktoré Vám ponúkame, sú poskytované a garantované uznávanými odborníkmi a expertami s dlhoročnou praxou.
  • Ich široké portfólio poskytuje priestor prispôsobiť sa potrebám Vašej organizácie, a to v oblasti aplikovanej digitalizácie, ako aj v oblasti digitálneho vzdelávania formou krátkodobých školení zamestnancov, projektovej podpory v oblasti získavania zdrojov financovania a v oblasti prepájania podnikov na domácich a zahraničných partnerov.
  • Služby sú určené pre klientov malých a stredných podnikov a organizácií verejného sektora a poskytujeme ich Klient za poskytnutú službu nedopláca.
  • Služby sú financované z programu Digitálna Európa (50% hodnoty služby) a z Plánu obnovy a odolnosti (50 % hodnoty služby, prostredníctvom schémy štátnej pomoci de-minimis).

Prehľad ponúkaných služieb s cenovými hladinami

  • Služby sú prehľadne rozdelené do 4 kategórií.
  • Pri každej službe sú uvedené cenové hladiny, v ktorých môže byť služba poskytnutá a ktoré sa líšia v závislosti od rozsahu poskytnutej služby.
  • Sumy uvedené nižšie, v jednotlivých cenových hladinách predstavujú poskytnutú hodnotu štátnej pomoci v súlade so schémou štátnej pomoci de-minimis.
ID Kategória / Služba Cenová
hladina 1
Cenová
hladina 2
Cenová
hladina 3
A – Testovanie inovatívnych technológií, digitalizácia a automatizácia, zmluvný výskum
245 Administrácia klientov, termínov a skladových zásob 3 581,50 € 4 775,50 € 5 969,50 €
134 Analytické a konzultačné služby v oblasti elektronického obchodu 1 576,00 € 2 435,50 € 4 369,50 €
208 Analytické a konzultačné služby v oblasti práva v digitálnych technológiách 5 558,50 € 7 278,00 €
126 Analytické, konzultačné a operatívne služby v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov 1 185,00 € 1 597,50 € 2 693,50 €
123 Analýza a návrh dátových služieb a inovácií v oblasti rizikových signálov dodávateľov, riadenia výdavkov a signálov porušujúcich hospodársku súťaž 8 357,00 € 17 908,00 € 35 816,50 €
194 Analýza obsahu komunikácie so zákazníkom 4 298,00 € 5 730,50 € 7 163,50 €
23 Analýza pozície firmy na trhu (Benchmarking) 3 581,50 € 4 775,50 €
173 Analýza stavu informačnej bezpečnosti 5 372,50 € 6 566,50 € 8 954,00 €
102 Analýza zákazníckych dát 1 182,00 € 2 980,00 € 5 945,50 €
100 Aplikácia digitálnych nástrojov do strojárenskej výroby 4 298,00 € 3 581,50 €
112 Aplikovaná digitalizácia administratívnych a účtovných procesov 6 017,00 € 8 023,00 €
89 Audiovizuálna a fotografická produkcia, komplexná audiovizuálna postprodukcia 2 149,00 € 4 775,50 € 7 760,00 €
39 Automatický prepis a titulkovanie audiovizuálneho obsahu v slovenskom jazyku 7 163,50 €
99 Budovanie informačných modelov pre zvolený korpus článkov 3 581,50 € 7 163,50 € 10 745,00 €
60 Data mining za účelom prípravy veľkých dátových súborov určených pre aplikáciu techník umelej inteligencie zameranej na vyhľadávanie uhľovodíkových ložísk a podzemných úložísk tekutých médií 17 908,00 € 95 510,00 €
210 Dátovo podporovaný prieskum trhu, dodávateľov, odberateľov a produktov a služieb pre účely vyhľadania vhodného obchodného partnera 2 388,00 € 5 969,50 €
179 Dedikovaná výpočtová infraštruktúra 2 388,00 € 4 775,50 € 7 163,50 €
117 Digitalizácia a dátovo podporované rozhodovanie a hodnotenie v organizáciách verejnej správy 6 733,50 € 16 475,50 €
71 Digitalizácia komunikačných procesov a aplikácia inovácií v oblasti komunikačných, kolaboračných a streamingových technológií 644,50 € 3 223,50 €
167 Digitalizácia priestorov s ich následnou vizualizáciou v prostredí  virtuálnej a rozšírenej reality 2 388,00 € 4 178,50 € 5 969,50 €
80 Digitalizácia výrobných procesov v podmienkach malých a stredných podnikov 382,00 € 1 432,50 € 9 551,00 €
122 Digitálna transformácia obchodných procesov, inovačný audit, analýza dát 8 357,00 € 17 908,00 € 35 816,50 €
91 Fotogrametria, postprodukcia a aplikácia 3D vizuálnych dát 3 581,50 € 5 372,50 € 8 954,00 €
2 Fyzikálne modelovanie procesov prúdenia pri kontinuálnom odlievaní ocele 14 398,00 €
151 GEOflood – simulácie povodní na vodných tokoch ako dôsledok  pretrhnutia vodnej nádrže 1 558,50 € 2 676,00 € 4 352,50 €
141 GEOheat – simulácie prehrievania mesta (mestský ostrov tepla) ako dôsledok klimatickej zmeny 1 186,00 € 1 633,00 € 2 117,50 €
156 GEOsense – mapovanie územia pomocou bezpilotných leteckých systémov 5 136,00 € 12 448,50 € 12 448,50 €
26 Geotechnické modelovanie stability svahov 4 178,50 € 5 969,50 €
64 Hodnotenie úrovne zrelosti Priemyslu 4.0 v organizácii 3 581,50 € 5 969,50 €
14 Charakterizácia štruktúry a molekulovej mobility materiálov v tuhej fáze pomocou jadrovej magnetickej rezonancie 71,50 € 143,50 € 286,50 €
25 Chatbot v slovenčine pre podporu firemných procesov 6 017,00 €
131 Konzultačné a analytické služby v oblasti analýzy a spracovania dát a aplikácií umelej inteligencie 1 185,00 € 1 597,50 € 2 693,50 €
192 Konzultačné služby v oblasti duševného vlastníctva v online priestore 691,50 €
70 Matematické modelovanie hluku v pracovnom a životnom prostredí 4 176,00 € 5 967,00 €
9 Monitorovanie a inovatívne testovanie kvality základných materiálov, polotovarov a výrobkov v oblasti zvárania a nedeštruktívneho testovania 1 194,00 € 3 581,50 € 7 163,50 €
7 Monitorovanie a riadenie spotrieb energií pre prevádzku budov založené na internetových technológiách a technológiách smart meteringu 716,50 € 1 194,00 € 4 775,50 €
86 Návrh a realizácia interaktívnych multimediálnych expozícií a rozhraní 2 626,50 € 5 492,00 € 8 357,00 €
88 Návrh a tvorba štandardných a pokročilých 2D/3D digitálnych grafických riešení 1 910,00 € 4 059,00 € 5 969,50 €
28 Návrh elektroniky a výkonových polovodičových meničov pre špeciálne aplikácie 5 372,50 € 5 969,50 € 5 611,00 €
44 Návrh inovačných zariadení a prototypov pre metalurgický priemysel 2 865,50 € 4 298,00 € 5 730,50 €
49 Návrh modernej marketingovej stratégie na mieru s aktívnou podporou inovačných technológií 4 775,50 € 5 969,50 €
61 Návrhové procesy a implementácia UWB systémov v oblasti senzorových sietí 4 775,50 € 5 372,50 € 5 969,50 €
3 Numerické simulácie procesov prúdenia pri kontinuálnom odlievaní ocele 17 192,00 €
46 Numerické simulácie spaľovania plynných palív 17 192,00 €
107 Optimalizácia spotreby a úspora elektrickej energie firiem 1 194,00 € 3 581,50 € 5 969,50 €
54 Počítačové simulácie procesov plastických deformácií 12 607,50 €
42 Podpora vývoja konštrukčných riešení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 1 195,00 € 1 792,00 € 2 389,50 €
48 Povrchová analýza materiálu pomocou metódy XPS 1 791,00 €
27 Programovanie riadiacich systémov na báze PLC 5 372,50 € 5 611,00 € 5 969,50 €
38 Rekultivácia environmentálne zaťažených území 5 969,50 €
34 Simulácia prúdenia a distribúcie tepla 1 791,00 € 2 984,50 € 4 775,50 €
35 Simulácia rozptylu emisií (tuhých znečisťujúcich látok) v ovzduší v zastavanom území 1 791,00 € 2 984,50 € 4 775,50 €
176 Služba Server Housing 2 388,00 € 4 178,50 € 5 969,50 €
168 Služby certifikovaného európskeho zváracieho inžiniera 1 791,00 € 2 149,00 € 4 178,50 €
183 Služby v oblasti ochrany osobných údajov 3 581,50 € 4 775,50 € 5 969,50 €
184 Služby v oblasti priemyselnej bezpečnosti 4 775,50 € 8 118,50 €
270 Spracovanie digitálneho obrazu metódami počítačového videnia 2 984,50 € 4 775,50 € 5 969,50 €
62 Štúdia posúdenia efektívnosti investície ťažobného projektu 3 581,50 € 4 775,50 € 5 969,50 €
160 Študia realizovateľnosti digitálnej inovácie poskytovaných služieb verejnej správy 2 865,50 € 4 835,00 € 6 984,00 €
13 Technologicko-inovačné aktivity v oblasti predikcie životnosti materiálov pomocou umelých neurónových sietí 11 939,00 € 59 694,00 € 89 540,50 €
148 Testovanie a kalibrácia palubných magnetometrov satelitov triedy CubeSat 1 194,00 €
166 Tvorba 3D modelov s využitím princípov reverzného inžinierstva 2 388,00 € 4 178,50 € 5 969,50 €
165 Tvorba prototypových celkov s aplikáciou 3D tlače 1 194,00 € 2 984,50 € 4 775,50 €
11 Udržateľná výroba implementáciou progresívnej technológie vodného prúdu a jeho modifikácií 2 388,00 € 4 178,50 € 5 372,50 €
115 Virtualizácia služieb 7,50 € 22,50 € 42,50 €
84 Virtuálny sprievodca 5 969,50 € 9 551,00 €
269 Vizuálne spracovanie obrazu a jeho digitalizácia 4 178,50 € 5 969,50 € 7 163,50 €
24 Vyhľadávanie a automatické odpovede z textu v slovenčine 6 017,00 €
174 Výpočtová cloudová infraštruktúra 1 194,00 € 2 388,00 € 3 581,50 €
52 Výroba a testovanie prototypov 5 969,50 € 6 685,50 €
78 Výskum štruktúry a chemického zloženia materiálov pomocou SEM/EDS 1 791,00 € 4 298,00 € 5 969,50 €
20 Využitie techniky ETL & Analýza dát pre turizmus 8 357,00 € 15 460,50 € 22 564,00 €
103 Vývoj a testovanie inovatívnych technológií, digitalizácia a automatizácia a implementácia umelej inteligencie a konceptov kybernetickej bezpečnosti 4 775,50 € 9 551,00 € 14 326,50 €
31 Vývoj digitálneho automatického zariadenia pre rozvoj a kontrolu úrovne pohybových schopností športovcov – Vývoj hardvérovej časti 1 195,00 € 2 149,00 € 2 985,50 €
29 Vývoj systému pre podporu liečenia Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby a pre rozvoj a zlepšovanie pohybových schopností a zručností športovcov – Vývoj hardvérovej časti 1 195,00 € 2 149,00 € 2 985,50 €
30 Vývoj systému pre podporu liečenia Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby a pre rozvoj a zlepšovanie pohybových schopností a zručností športovcov – Vývoj softvérovej časti 1 193,50 € 2 388,00 € 3 581,50 €
85 Zmluvný výskum a vývoj strojných zariadení s vyššou inteligenciou 5 969,50 € 6 089,00 € 6 208,00 €
108 Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti firmy 5 969,50 € 9 551,00 € 14 326,50 €
B – Vzdelávanie a budovanie potrebných zručností
132 Analýza a spracovanie dát a aplikácií umelej inteligencie 8 120,50 € 9 839,50 €
164 Aplikácia termodynamického programu HSC Chemistry v oblasti digitalizácie metalurgie 1 791,00 € 4 178,50 € 5 969,50 €
218 Boj proti dezinformáciám 1 361,00 €
157 Časový, vecný a risk manažment v zahraničnom obchode v súlade s kybernetickou bezpečnosťou 2 984,50 € 4 536,50 €
98 Dátová analytika v jazyku Python 4 298,00 € 5 157,50 €
158 Digitalizácia metalurgického priemyslu so zameraním na simulácie tepelných procesov, prúdenia kvapalín v programe Ansys Fluent 3 223,50 € 4 298,00 € 6 447,00 €
159 Digitalizácia metalurgického priemyslu v programe Ansys Discovery, DesignModeler, SpaceClaim 3 223,50 € 4 298,00 € 6 447,00 €
72 Digitálna kolaborácia (videokonferenčné systémy, technológie živého vysielania) 644,50 € 716,50 €
193 Digitálny tím: adaptácia na digitálnu transformáciu 6 190,00 € 6 147,00 €
262 Elektronický obchod 5 558,50 € 7 278,00 €
152 Finančná matematika s využitím nástroja MATLAB 1 733,50 € 2 750,50 € 3 467,00 €
4 Frekvenčné meniče Siemens 3 581,50 € 4 298,00 €
140 GEOacademy – vzdelávanie v oblasti GIS softvéru s otvoreným kódom 7 172,00 € 8 289,50 € 9 557,00 €
127 Informačná a kybernetická bezpečnosť a ochrana osobných údajov 1 293,50 € 1 508,50 € 3 384,00 €
87 Interaktívna modulárna platforma pre oblasť kreatívneho vzdelávania 1 791,00 € 3 581,50 € 5 372,50 €
21 Internet vecí 2 865,50 € 5 014,50 € 7 163,50 €
97 Komplexná robotika 2 149,00 € 2 865,50 € 3 343,00 €
181 Komunikácia orgánov verejnej moci na sociálnych sieťach 1 361,00 €
8 Koncept Industry 4.0/5.0 pre stredný a vysoký manažment 2 865,50 € 5 014,50 € 7 163,50 €
120 Konštrukcia a riadenie pneumatických systémov 3 581,50 € 4 775,50 € 5 969,50 €
79 Kvalita v ére Priemyslu 4.0 1 194,00 € 2 626,50 € 4 059,00 €
130 Manažérske rozhodovanie založené na analýze dát 1 194,00 € 3 581,50 € 5 969,50 €
82 Medzinárodná certifikácia digitálnych zručností 60,00 € 72,00 € 80,00 €
66 Meranie elektrických veličín a metrológie 1 375,50 € 1 633,00 € 1 905,50 €
153 Metalické počítačové siete 597,00 € 776,00 € 955,00 €
109 Metódy medzinárodného platobného styku a podpora medzinárodného obchodu MSP s využitím digitálnych prvkov 2 984,50 € 4 536,50 €
90 Mobilné viacpreskokové siete v prostredí 5G/6G 1 432,50 € 1 910,00 €
163 Modelovanie spaľovania pre digitalizáciu metalurgického priemyslu 3 223,50 € 4 298,00 € 5 716,50 €
110 Moderné digitálne nástroje pre efektívnu komunikáciu vo firme 1 373,00 € 3 701,00 € 5 372,50 €
50 Návrh a realizácia moderných vizualizačných rozhraní 2 865,50 € 5 014,50 € 7 163,50 €
76 Návrh zákazníckych integrovaných obvodov (ASIC) #1 5 372,50 € 5 969,50 €
161 Návrh zákazníckych integrovaných obvodov (ASIC) #2 5 372,50 € 5 969,50 €
162 Návrh zákazníckych integrovaných obvodov (ASIC) #3 5 372,50 € 5 969,50 €
5 Objektovo – orientované programovanie v Jave 1 194,00 € 1 432,50 € 1 791,00 €
190 Ochrana duševného vlastníctva v online prostredí 20 767,50 € 22 232,50 €
43 Operačný systém Windows Server 1 218,00 € 1 905,50 €
67 Operačný systému Linux 659,00 € 1 282,00 € 1 912,50 €
93 Optické prístupové FTTx siete 1 432,50 € 1 611,50 € 1 791,00 €
94 Optické xWDM prenosové systémy 1 432,50 € 1 611,50 € 1 791,00 €
58 Optimalizácia lineárnych problémov 1 733,50 € 2 750,50 € 3 467,00 €
150 Písanie v typografickom systéme LaTeX 1 196,50 € 1 912,50 € 2 392,50 €
124 Platforma eXtended Reality XR (Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality) 1 194,00 € 1 791,00 € 2 865,50 €
121 PLC riadenie a programovanie 3 581,50 € 4 775,50 € 5 969,50 €
149 Pokročilá digitálna gramotnosť 4 325,00 € 4 626,00 €
40 Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 5 969,50 €
263 Práca s dátami (databázy a vizualizácia dát) 2 746,00 €
138 Právo v digitálnych technológiách 5 558,50 € 7 278,00 €
10 Príprava certifikovaného personálu v oblasti NDT v súlade s platnými normami, príprava a vzdelávanie medzinárodných zváracích technológov a inžinierov 2 507,00 € 6 685,50 € 10 028,50 €
105 Príprava na priemyselnú certifikáciu CCNA 3 283,00 € 6 566,50 € 9 849,50 €
106 Príprava na priemyselnú certifikáciu CCNP 4 620,50 € 7 700,50 € 10 780,50 €
101 Programovacie nástroje a administrácia informačných systémov 1 146,00 € 1 719,00 € 2 292,00 €
74 Programovania v jazyku Python pre strojové učenie 3 438,50 € 4 011,50 €
104 Programovanie CNC výrobnej techniky – Siemens Sinumerik a Heidenhain 2 235,00 €
139 Psychologické vzdelávacie služby v súvislosti s adaptáciou na digitálnu transformáciu 6 190,00 €
219 Rast transparentnosti a otvorenosti organizácie 1 361,00 €
241 Rastový program pre startupy 5 022,50 €
6 Relačné databázy a jazyk SQL 1 194,00 € 1 671,50 € 2 984,50 €
22 Rozvoj podnikateľskej činnosti 4 775,50 € 5 969,50 €
81 Sprievodca v cestovnom ruchu 5 969,50 €
75 Strojové učenie 4 298,00 € 5 014,50 €
264 Systém SAP 2 149,00 €
57 Technológie v elektronike 4 298,00 € 5 730,50 € 7 177,50 €
68 Transfer poznatkov z výskumu digitalizácie výrobných procesov do prostredia malých a stredných podnikov 1 432,50 € 2 149,00 € 3 223,50 €
41 Uplatňovanie analytických nástrojov v rozhodovacom procese malých a stredných podnikov 5 969,50 €
1 Vedecký výskum v oblasti automatizácie, optimalizácie, matematického modelovania a riadenia procesov 1 432,50 € 3 438,50 € 5 730,50 €
220 Vypracovanie alebo revízia etického kódexu zamestnancov organizácie v digitálnom prostredí 1 361,00 €
217 Vytvorenie, zavedenie a udržanie politiky sociálnych sietí v organizácii 1 361,00 €
169 Využívanie softérových nástrojov pre digitalizáciu objemových tvárniacich procesov 2 149,00 € 3 352,50 € 4 727,50 €
206 Základy kreslenia v programe CATIA 2 388,00 €
92 Základy optických vláknových sietí 1 432,50 € 1 611,50 € 1 791,00 €
59 Základy programovania v jazyku Python 1 196,50 € 1 912,50 € 2 392,50 €
53 Základy spracovania a analýzy údajov 1 733,50 € 2 750,50 € 3 467,00 €
111 Zvyšovanie finančnej gramotnosti v online priestore 1 313,50 € 2 984,50 € 4 656,00 €
C – Projektová podpora a podpora v oblasti získavania nových zdrojov financovania
114 Komplexné konzultačné služby – granty a projektový manažment 2 793,50 € 8 954,00 €
83 Poradenské a konzultačné služby pri príprave, implementácii a administrácii projektov v oblastiach digitalizácie a inovácií 1 435,00 € 7 103,00 € 27 497,00 €
265 Prepájanie MSP s investormi zameranými na early-stage investície a rizikový kapitál 119,50 € 358,00 € 597,00 €
D – Prepájanie malých a stredných podnikov na domácich a zahraničných partnerov
77 Inovácie, ochrana duševného vlastníctva, transfer technológií 1 074,50 € 3 581,50 € 3 581,50 €
211 Podpora obstarávania inovácií – Vyhľadanie a prieskum výskumno-vývojových tímov, riešení a prototypov v Európskom výskumnom a vývojovom priestore 2 388,00 € 7 163,50 € 7 163,50 €
119 Prekladateľské služby – preklad, postediting 290,50 € 377,50 € 377,50 €
73 Realizácia živých vysielaní a virtuálnych videokonferenčných podujatí so záznamom 995,50 € 1 103,00 € 1 103,00 €
118 Tlmočnícke služby – simultánne tlmočenie, konferenčné tlmočenie 1 667,50 € 1 266,50 € 1 266,50 €
244 Tlmočnícke služby – simultánne tlmočenie, konferenčné tlmočenie – so zabezpečením tlmočníckej techniky 3 252,00 € 3 521,50 € 3 521,50 €

Verzia cenníka: 230815

Zaujala vás niektorá služba?

Neváhajte a oslovte nás

Využite kontaktný formulár a oslovte naše Európske centrum digitálnych inovácií. Ozve sa Vám náš špecialista pre digitálnu transformáciu.