Služby

Čo ponúkame pre Váš rozvoj

Aktuálne vytvárame ponuku portfólia služieb z ktorých si budete môcť vybrať. Nižšie uvádzame predbežné okruhy z ktorých môžete spoznať ich zameranie.

N

Ponuka služieb je garantovaná uznávanými expertami z dlhoročnou praxou z nášho konzorcia.

N

Služby bude možné prispôsobiť potrebám Vašej organizácie.

N

Pre našich klientov, z radov malých a stredných podnikov a organizácií verejného sektora, budú služby bezplatné.

 

 

Kategória služby / Skupina služby / Popis
  A-1 Informačné, pozorovacie a osvetové aktivity Služby na jednom mieste, rôzne aktivity zamerané na zvyšovanie povedomia o digitálnej transformácii, inovačných technológiách a procesoch poskytovaných individuálnymi informačnými stretnutiami, konzultáciami (fyzickými, online, hybridnými), zahŕňa cieľové – prispôsobené webináre, workshopy a prezentácie pre alebo so zákazníkom/MSP.
A Test pred investovaním (TBI) A-2 Vytvorenie predstavy a manažment Podpora zákazníkov pri identifikácii a finalizácii inovatívnych nápadov na tvorbu nových produktov, výrobných technológií / procesov, obchodného modelu, spolupracovníkov, ako aj pri riešení organizačných a prevádzkových / manažérskych zložitostí ich vývoja, implementácie dizajnu s ohľadom na „Customer Journey Model“ alebo „Migration to DM Model”.
A-3 Hodnotenie digitálnej zrelosti (DMA) Posúdiť a zabezpečiť spracovanie a vyhodnotenie DMA zákazníka v spolupráci DTA (s vhodným prepojením s metodikou Innovation Radar). Zabezpečenie vhodného využívania DMA v príslušných službách EDIH CASSOVIUM využívaných počas cesty digitálnej transformácie zákazníka.
A-4 Prístup k technologickej infraštruktúre Prístup k výskumnej a vývojovej, vzdelávacej, školiacej a technologickej infraštruktúre partnerov konzorcia. Infraštruktúru podporuje výkonná komunikačná, HW a SW štruktúra plne dostupná cez internet a zodpovedajúce cloudové služby, ktoré adekvátne podporujú existujúce služby konzorcia vo všetkých štyroch základných kategóriách EDIH služieb (TBI, S&T, S2FI, IE&N).
A-5 Dôkaz o koncepcii Technologická infraštruktúra plne podporuje proces „dôkaz o koncepcii“. Je kľúčovým prvkom metodiky „Customer Journey Model“  využívanej v konzorciu spojenom so všetkými relevantnými službami v skupine TBI.
A-6 TestBed Podporovať individuálne a kooperatívne škálovateľné projekty výskumu a inovácií a príslušné služby poskytujúce prostredie a technické, technologické a metodické nástroje umožňujúce organizáciám testovať a overovať vyvinuté integrované alebo čiastkové riešenia prispôsobenej digitálnej transformácie. Existuje možnosť vytvoriť prispôsobené prostredie pre model „Living Lab“ na základe „Minimum Viable Product“ a otestovať riešenie a overiť jeho obchodný potenciál v rámci reálnych trhových podmienok.
A-7 Aplikované projekty výskumu a inovácií, prototypovanie Podporovať individuálne a kooperatívne projekty výskumu a inovácií, ktoré poskytujú prostredia a technické, technologické a metodologické nástroje, ktoré organizáciám umožňujú vyvíjať prototypy súvisiace s digitálnymi aplikáciami, vrátane technológií na implementáciu a hodnotenie prototypov.
A-8 Demo a kvalifikácia nového produktu Aktívna prezentácia výkonu a využitia nového produktu (produktu na mieru) a podpora jeho certifikácie (kvality) pre trh.
B Zručnosti a rozvoj (S&D) B-1 Rozvoj zručností Rôzne online/prezenčné/hybridné školiace aktivity v oblasti pokročilých digitálnych zručností, technológií pre zamestnancov zákazníkov, verejných rekvalifikácií a školení nových zručností v relevantných oblastiach informačných technológií a ich sektorových aplikácií vrátane reklamy, hosťovania alebo poskytovania školení, bootcampov, stáží vrátane prístupu k priemyselným certifikátom. Podpora realizácie krátkodobých vzdelávacích kurzov a pracovných stáží a špecializovaných vzdelávacích „ciest” pre technologických špecialistov (formovanie ich vedomostí, zručností a nápadov spojených s transferom poznatkov a technológií získaných výskumom do praxe).
B-2 Didaktická továreň (Didactic Factory) Nasadenie špecifického didaktického vybavenia od konzorcia EDIH CASSOVIUM na podporu prevádzky „Didactic Factory“, známej aj ako „teaching factories” (cca 10 laboratórií), modelovanie, vývoj simulácií, geografických, SW a HW systémov dostupných cez sieť alebo cez špecifické laboratóriá . K dispozícii sú VR/AR laboratóriá a 3D pracoviská, 2 prototypové centrá atď. Tieto laboratóriá, pracoviská a ich technológie sa využívajú nielen v S&T, ale aj v kategórii služieb TBI a sú vo väčšine prípadov dostupné cez sieť EDIH.
B-3 Hodnotenie zručností Analýza a hodnotenie digitálnych a manažérskych zručností potrebných na sprevádzanie technologických inovácií u zákazníka, na zvýšenie investícií do ľudského kapitálu pri dodržaní štandardov priemyselných certifikácií (ak je to možné).
C Podpora pri hľadaní investície (S2FI) C-1 Prístup k príležitostiam financovania Monitorovanie a identifikácia možností a schém financovania výskumu a inovácií (na európskej, medzinárodnej, cezhraničnej, národnej a regionálnej úrovni), vrátane prístupu k finančným inštitúciám a investorom a v úzkej spolupráci s inými európskymi sieťami (EEN, Startup Europe), zosúladenie nápadov na návrhy a projekty s možnosťami financovania výskumu a inovácií, preskúmanie návrhov. Zosúladenie relevantných návrhov s možným financovaním, vytváranie konzorcií pre projekty výskumu a inovácií zaoberajúce sa digitálnou transformáciou a príprava a riadenie projektov. Využitie príležitostí a výziev programu Business Acceleration Program.
D Inovatívny ekosystém a networking (IE&N) D-1 Tech Scouting, sledovanie trendov Monitorovanie a hodnotenie európskych a svetových technologických a trhových trendov v oblasti digitálnych technológií (napr. projekty EÚ, skríning technológií, publikácie, patenty atď.)
D-2 Technológia Matchmaking Príležitosti na vytváranie kontaktov v oblasti technológií prostredníctvom organizácie sprostredkovateľských, marketingových a prezentačných podujatí, využívanie existujúcej platformy na vyhľadávanie partnerov (napr. EEN, EIT)
D-3 Riadenie ekosystémov výskumu a inovácií a angažovanosť Vytváranie sietí malých a stredných podnikov s komunitou výskumu a inovácií a inovačnými ekosystémami, koridory EDIH, vytváranie medzinárodných konzorcií pre výskum a inovácie, podpora vzájomnej spolupráce, transfer technológií, internacionalizácia, zapojenie a vytváranie sietí na európskej úrovni

Zaujala vás niektorá služba?

Neváhajte a oslovte nás

Využite kontaktný formulár a oslovte naše Európske centrum digitálnych inovácií. Ozve sa Vám náš špecialista pre digitálnu transformáciu.