Služby

Čo ponúkame pre Váš rozvoj

Vytvorili sme pre vás ponuku portfólia služieb, ktoré by mali napomôcť digitalizácii vašich procesov, produktov a služieb. Službu vybranú z katalógu si pri komunikácii s nami môžete prispôsobiť na potreby vášho podniku či organizácie.

Ako bude prebiehať naša pomoc?

Služby si vyberáte z týchto kategórií

kategória A

Testovanie inovatívnych technológií, digitalizácia a automatizácia

kategória B

Vzdelávanie a budovanie zručností

kategória C

Podpora získavania zdrojov financovania

kategória D

Networking a inovačný ekosystém

Testovanie inovatívnych technológií, digitalizácia a automatizácia (Test before invest)

Na základe jedinečného zázemie dvoch univerzít a výnimočného klastra Košice IT Valley ponúkame najširšie portfólio unikátnej expertízy v podobe služby Test before invest.

Naši skúsení odborníci vám poskytnú individuálne konzultácie, aby sme porozumeli vašim potrebám a cieľom. Pomocou detailného mapovania a hodnotenia aktuálnej digitálnej zrelosti nám umožníte lepšie prispôsobiť naše riešenia a odporúčania.
Našou prioritou je, aby ste mohli testovať nové technológie, riešenia a procesy skôr než investujete väčšie zdroje. Preto vám poskytneme prístup k technickým, technologickým a metodickým nástrojom, ktoré vám umožnia realisticky a bez rizika testovať a overovať vaše vlastné riešenia.

testovanie

Naša ponuka zahŕňa

 • Digitalizácia výrobných procesov
 • Procesy a optimalizácia
 • Kybernetická bezpečnosť
 • R&D “na mieru”
 • Výpočtová infraštruktúra
 • Výroba a testovanie prototypov
 • Validácia
 • Proof-of-Concept
 • Living-Lab
 • Hodnotenie digitálnej zrelosti
 • Prístup k technologickej infraštruktúre
 • Generovanie nápadov a manažment rozvoja podnikania
 • Informačné a osvetové aktivity

Konkrétne príklady našich služieb:  

 • Služba Server Housing
 • Návrh inovačných zariadení a prototypov pre metalurgický priemysel
 • GEOflood – simulácie povodní na vodných tokoch ako dôsledok pretrhnutia vodnej nádrže
 • Aplikácia digitálnych nástrojov do strojárenskej výroby
 • Stanovenie kvality podzemných a povrchových vôd
 • Návrh modernej marketingovej stratégie na mieru s aktívnou podporou inovačných technológií
 • Využitie techniky ETL & Analýza dát pre turizmus
 • Tvorba 3D modelov s využitím princípov reverzného inžinierstva
 • Analýza obsahu komunikácie so zákazníkom

Vzdelávanie a budovanie zručností

Vitajte v našej ponuke vzdelávacích aktivít, ktorá sa zameriava na rozvoj pokročilých digitálnych zručností a technológií. Sme presvedčení, že správne zručnosti sú kľúčom k úspechu v dnešnom digitálnom svete.

Naša služba Vzdelávanie a budovanie zručností je tu, aby vám pomohla posilniť zamestnancov, zákazníkov a nových účastníkov, a to prostredníctvom školení a rekvalifikácií zameraných na informačné technológie.

Nezáleží na tom, či ste začiatočník alebo skúsený profesionál, naše vzdelávacie aktivity sú prispôsobené vašim potrebám.

invidualne-konzultacie

Naša ponuka zahŕňa

 • Rozvoj zručností a vzdelávanie: Pomáhame vám a vašim zamestnancom získať pokročilé digitálne zručnosti a technické schopnosti, ktoré sú kľúčové pre úspech v dnešnom technologickom prostredí.
 • Hodnotenie a certifikácia zručností: Naši odborníci vám pomôžu posúdiť vaše súčasné zručnosti a odporučiť relevantné vzdelávacie cesty. Po dokončení vzdelávania môžete získať certifikáty potvrdzujúce vaše získané schopnosti.
 • „Didactic Factory“ názorná výučba a výcvik: Ponúkame interaktívnu a zážitkovú formu vzdelávania, kde sa účastníci zapájajú do praktických cvičení a simulácií. Táto metóda uľahčuje rýchlejšie osvojenie nových zručností.

Konkrétne príklady našich služieb:  

 • Školenie na objasnenie konceptu Industry 4.0/5.0 pre stredný a vysoký manažment 
 • Vedecký výskum v oblasti automatizácie, optimalizácie, matematického modelovania a riadenia procesov 
 • Školenie a možnosti využitia termodynamického programu HSC Chemistry 
 • Základy kreslenia v programe CATIA 
 • GEOacademy – vzdelávanie v oblasti GIS softvéru s otvoreným kódom 
 • Programovania v jazyku Python pre strojové učenie 
 • Konzultačné alebo vzdelávacie aktivity v oblasti platformy rozšírenej reality (XR) a jej pridružených technológií (VR, AR, MR) 
 • Príprava na priemyselnú certifikáciu CCNA 
 • Rastový program pre startupy

Podpora získavania zdrojov financovania

Naša revolučná služba otvára dvere k získavaniu potrebných finančných prostriedkov pre digitálne inovácie. Vieme, že investície sú kľúčové pre úspech a rast, a preto sme tu, aby sme vám pomohli identifikovať najvhodnejšie finančné nástroje a zabezpečili prístup k finančným inštitúciám a investorom. 

Naša služba je tu pre vás, nezávisle na tom, či ste začínajúci podnikateľ, stredne veľký podnik alebo už máte zaužívané meno na trhu. Identifikujeme vhodné finančné nástroje, zabezpečíme prístup k investičným možnostiam a pomôžeme vám pri príprave a implementácii projektov.

financovanie

Naša ponuka zahŕňa

 • Monitorovanie a identifikácia možností financovania: Naši skúsení odborníci budú pre vás sledovať trh a identifikovať najnovšie a najvhodnejšie možnosti financovania pre vaše digitálne inovácie. Môžete byť istí, že vám neujde žiadna príležitosť. 

 • Podpora prípravy a implementácie projektov: Pomáhame vám pri príprave projektových plánov a ich následnej implementácii. Naši odborníci vám poskytnú potrebné know-how a strategický pohľad na to, ako efektívne a úspešne realizovať vaše digitálne inovácie. 

Konkrétne príklady našich služieb:  

 • Konzultačné služby v oblasti žiadania finančných zdrojov z grantových výziev
 • Hľadanie vhodných projektových zámerov
 • Prepájanie MSP s investormi zameranými na early-stage investície a rizikový kapitál
 • Hľadanie projektových partnerov

Networking a inovačný ekosystém

Prepojíme Vás s predstaviteľmi akademického a technologického sektora a pomôžeme Vám zviditeľniť sa prostredníctvom marketingových a prezentačných podujatí.

 • Monitorovanie technologických trendov 
 • Technologický „matchmaking“ 
 • Budovanie inovačného ekosystému
marketing

Naša ponuka zahŕňa

 • Monitorovanie technologických trendov
 • Technologický „matchmaking“: Pomáhame vám nájsť vhodných partnerov a spolupracovníkov pre vaše projekty a inovácie. Spájame kompatibilné záujmy a potreby.
 • Budovanie inovačného ekosystému: Pomáhame vytvárať a posilňovať vašu prítomnosť v inovačnom ekosystéme. Naša sieť kontaktov a partnerstiev vám otvára dvere k novým príležitostiam.

Konkrétne príklady našich služieb:  

 • Činnosti a aktivity súvisiace s realizáciou rešeršnej činnosti v patentových databázach a databázach vedeckých článkov 
 • Tlmočnícke služby – simultánne tlmočenie, konferenčné tlmočenie 
 • Vyhľadanie a prieskum výskumno-vývojových tímov, riešení a prototypov v Európskom výskumnom a vývojovom priestore 

SPOLUPRÁCA V SIETI EDIH:

Sme súčasťou siete EDIH a vďaka tomu máme prístup k unikátnym príležitostiam spolupráce. Sprístupňujeme technológie a odborníkov zo zahraničných Európskych centier digitálnej transformácie.   

 • Sprístupníme slovenským firmám technológie a expertízu, ktorými disponuje sieť zahraničných EDIHov (200+ centier) 
 • Príležitosti pre interakcie a spoluprácu so zahraničnými EDIHmi a firmami 
 • Zapojenie sa do záujmových skupín EDIHov s technologickým zameraním 
 • Užšia spolupráca v rámci sietí slovenských a českých EDIHov 
 • Možnosť účasti na európskych  konferenciách a vzdelávacích worskhopoch v oblasti digitálnej transformácie 

Hodnoty jednotlivých služieb v ich rozličných úrovniach nájdete okrem katalógu aj v cenníku služieb. Klienti za prijaté služby neplatia.