O nás

Konzorcium postavené na silnej expertíze: Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice IT Valley

Konzorcium EDIH CASSOVIUM tvoria tri kľúčové inštitúcie, ktoré pôsobia na východnom Slovensku: Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Košice IT Valley. Prostredníctvom financovania z verejných zdrojov z programu Digitálna Európa a Plánu obnovy a odolnosti prinášame podnikom a organizáciám výnimočnú príležitosť transformovať svoje podnikanie a činnosť.

Technická univerzita
v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach (TUKE, www.tuke.sk), založená v roku 1952, zabezpečuje celý komplex vzdelávacích, výskumných a inovačných aktivít v oblasti technických vied, ekonomiky a umenia v regióne ESK-REG. Rozvoj a prenos vedomostí v najširšom zmysle je neustále hlavným záujmom univerzity. TUKE sa snaží udržiavať súdržné a vzájomne závislé vzťahy medzi výučbou, výskumom a inovačnými aktivitami v súlade s európskym stavom umenia. Univerzitu tvorí 9 fakúlt: Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológie; Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie; Strojnícka fakulta; Stavebná fakulta; Fakulta elektrotechniky a informatiky; Fakulta výrobných technológií; Ekonomická fakulta; Filozofická fakulta a Letecká fakulta; zhruba 9 700 študentov a 1 400 zamestnancov, z toho 950 akademických zamestnancov. Sedem technických fakúlt podporuje medzinárodne uznávanú kvalitu vedy a výskumu vďaka siedmim centrám excelentnosti.

TUKE poskytuje svojmu okoliu vedeckú a technologickú znalostnú bázu, inovácie a pracovné sily, k tvarovaniu prospešnej a trvalo udržateľnej budúcnosti a kvality života občanov. Pri napĺňaní tohto poslania TUKE zohráva významnú úlohu Univerzitný vedecký park TECHNICOM (UVP TECHNICOM) – pracovisko TUKE s celouniverzitnou pôsobnosťou  (www.uvptechnicom.sk). UVP je efektívna platforma (ekosystém) pre podporu aplikovaného  výskumu a vývoja a  pre praktickú podporu  inovačných aktivít, transfer znalostí a technológií na báze účinnej spolupráce medzi akademickou, spoločenskou a hospodárskou sférou v rámci regiónu, štátu a EU.

UVP TECHNICOM bude plniť v rámci konzorcia ECDI CASSOVIUM kľúčovú úlohu, ako riadiace, organizačné, administratívne, školiace, prezentačné, komunikačné a kolaboračné centrum.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) patrí k významným a uznávaným vzdelávacím a vedeckým pracoviskám nielen na Slovensku, ale aj v Európe. V súčasnosti má UPJŠ päť fakúlt: Prírodovedeckú, Lekársku, Právnickú, Fakulta verejnej správy a Filozofickú fakultu. UPJŠ poskytuje vysokoškolské vzdelávanie všetkých troch stupňov vychádzajúce z kvalitného výskumu opierajúceho sa o  širokú medzinárodnú spoluprácu. Súčasne sa čoraz vo väčšej miere orientuje na využitie potenciálu univerzitných vedeckých parkov a výskumno-vývojových centier excelentnosti pre oblasti biomedicíny, materiálového výskumu, informatiky a informačných technológií so cieľom vytvorenia duševného vlastníctva a následným transferom výsledkov výskumu do praxe. Na univerzite pôsobí šesť centier excelentného výskumu, ktoré dokladujú medzinárodne uznávanú úroveň vedy. Podľa hodnotenia Slovenskej akreditačnej agentúry a Ministerstva školstva UPJŠ získala štatút Top výskumné tímy v oblasti informatiky. Na UPJŠ je zriadené medzinárodne akreditované pracovisko CSIRT, ktoré poskytuje služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti pre interných a externých klientov. UPJŠ má tiež dlhoročné skúsenosti z vývoja a implementácie komplexných informačných systémov. UPJŠ je členom národných platforiem v oblasti kvantových technológií, umelej inteligencie a tiež členom budapeštianskeho uzla EIT Digital

 

Košice IT Valley

Košice IT Valley (KEITVA) je medzinárodne uznávaný regionálny klaster IT spoločností a dôležitý zainteresovaný subjekt v ekonomickej transformácii ESK-REG. Tvorí ju 62 členov, pôsobiacich v oblasti informačných technológií, vzdelávania a verejnej správy. Partner zohráva kľúčovú úlohu v rozvoji IT priemyslu v Košickom kraji. Vznikol v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií (vrátane TUKE a UPJŠ), regionálnej samosprávy, samospráv a popredných IT spoločností. Neskôr v roku 2012 sa transformoval na klaster a v roku 2015 získal certifikáciu „Cluster Management Excellence Label GOLD“ ako prvý v strednej Európe.

Špičkové medzinárodné IT spoločnosti realizujú unikátne projekty v zdravotníctve, smartcity, energetike, doprave a hutníctve. Vďaka ich inovatívnemu prístupu sa v ESK-REG rozbehli aj ďalšie projekty, ktoré prispeli k výraznému rozvoju IT ekosystému. Ďalej klaster zabezpečuje zapojenie IT firiem do vzdelávacieho procesu na univerzitách (Live IT Projects), stredných školách (Lab IT Creativity) a základných školách (Step by Step – from the product idea). Klaster organizuje verejné vzdelávacie aktivity na budovanie zručností pre komunity dizajnérov UX / UI, programátorov, projektových manažérov, žien v IT a zvyšuje povedomie o téme Industry 4.0, strojového učenia, veľkých dát a umelej inteligencie.

Sieť ECDI

EDIH Network zohráva významnú úlohu v digitálnej transformácii malých a stredných podnikov. Podporuje Európsku úniu a jej ciele prostredníctvom pokročilých digitálnych technológií a zabezpečovaním digitálnej zrelosti malých a stredných podnikov. EDIH Network ponúka širokú škálu služieb na podporu digitalizácie vrátane testovacích a experimentálnych zariadení, školení, mentoringu, prístupu k financiám či príležitostiam pre vytváranie sietí.