Ochrana osobných údajov

Pravidlá a podmienky spracovania osobných údajov – GDPR

Právny rámec

Spracovanie osobných údajov je upravené v nariadení Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) a v podmienkach Slovenskej republiky je upravené zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“). Dozorným orgánom pre oblasť spracovania osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220.

Nariadenia GDPR sa uplatňuje odo dňa 25. 5.2018, pričom všetky osobné údaje sú spracúvané v súlade s Nariadením GDPR, resp. zákonom o ochrane osobných údajov.

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle § 5 písm. o) zákona o ochrane osobných údajov je Technická univerzita v Košiciach, so sídlom Letná 1/9, 042 00 Košice, IČO: 00 397 610, Slovenská republika, ktorá spracúva  osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Prípadné odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov je možné zaslať na emailovú adresu: info@edihcassovium.sk.

Dôvody a účel spracovania osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov umožňuje spracovávať osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, alebo aj bez súhlasu dotknutej osoby (na základe zákona).

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je najmä komerčná komunikácia medzi a konzorciom EDIH CASSOVIUM a Vami ako našim klientom s cieľom poskytnúť Vám naše služby v čo najvyššej kvalite. Tomuto účelu slúži predovšetkým elektronická komunikácia vo forme kontaktného formulára. Spracúvanie Vami poskytnutých osobných údajov je nevyhnutnou súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu a kvalite. Pre splnenie všetkých zákonných povinností je nevyhnutné spracúvať osobné údaje nielen pre účely riadneho splnenia služieb či dodania tovaru Vám ako našim klientom, ale taktiež aj v dôsledku vedenia účtovníctva, vybavovania reklamácií, či vedenia evidencie voči štátnym autoritám.

Vaše osobné údaje spracovávame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.

Priebeh spracovania osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov prebieha na dobrovoľnej báze, a to najmä vyplnením kontaktného formuláru na našej webovej stránke, prípadne taktiež aj formou registrácie alebo prihlásením sa na odber marketingových emailov či newsletterov.

Vaše údaje spracúvame v rozsahu:

 • meno a priezvisko,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo,
 • adresu,
 • IP adresu a cookies.

Spôsob získania osobných údajov

Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás, predovšetkým:

 • elektronickou komunikáciou,
 • vyplnením a odoslaním kontaktného formulára na našej webovej stránke,
 • registráciou na našej webovej stránke,
 • účasťou na aktivitách nášho konzorcia na sociálnej sieti.

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej sprístupnené a spracúvané aj tretími osobami za toho predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie našich povinností, či poskytovanie našich služieb voči Vám. Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

Ak to vyžaduje zákon alebo rozhodnutie príslušného verejného orgánu alebo súdu, Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté aj nasledujúcim kategóriám príjemcov:

 • advokátske a právne kancelárie
 • znalci a súdni znalci
 • inkasné spoločnosti a exekútori
 • súdy a orgány činné v trestnom konaní
 • účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia
 • iné oprávnené štátne orgány

Vaše práva, ako práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte právo požiadať prevádzkovateľa o prístup k informáciám podľa článku 15 GDPR, ktoré sa týkajú spracovania Vašich osobných údajov, predovšetkým o účele ich spracúvania, o identifikácii príjemcu, ktorému boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, o predpokladanej dobe uchovávania osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu a iné.

Máte právo na vymazanie, prenos a na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov.

Máte právo na informácie o zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali priamo od dotknutej osoby.

Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov

Podľa čl. 7 nariadenia GDPR, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním, pričom odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov môžete zaslať na emailovú adresu: info@edihcassovium.sk.

Právo na prístup k osobným údajom a ich opravu

Na základe Vašej žiadosti adresovanej kontaktnej osobe uvedenej v týchto Pravidlách a podmienkach spracovania osobných Vám poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov (právo byť zabudnutý)

Máte právo na to, aby sme vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a zároveň je splnený aspoň jeden z nasledovných dôvodov:

 • Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sme ich získali alebo inak spracúvali
 • odvolali ste svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, na základe ktorého my spracúvame Vaše osobné údaje a zároveň neexistuje iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie
 • namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie
 • Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne
 • Vaše osobné údaje musia byť vymazané, nakoľko je nutné splniť povinnosť podľa práva Slovenskej republiky alebo práva Európskej únie
 • Vaše osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa § 15 ods. 1 Zákona

Vášmu právu na výmaz osobných údajov však v konkrétnom prípadne s ohľadom na konkrétne okolnosti nemusí byť vyhovené, pokiaľ je spracovanie osobných údajov potrebné na:

 • na uplatnenie nášho práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie
 • na splnenie zákonnej povinnosti
 • na uplatnenie nášho právneho nároku
 • na účel archivácie, na účel výskumu alebo na štatistický účel, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo alebo závažným spôsobom sťažilo dosiahnutie cieľov takého spracúvania

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Vy, ako dotknutá osoba v zmysle nariadenia GDPR máte právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 4. dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie v súlade s vyššie obmedzeným obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania v súlade s vyššie uvedeným, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Ak je naše právo na spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na plnení záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy, ktorú sme s Vami uzatvorili, máte právo požiadať o prenos údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, inému prevádzkovateľovi osobných údajov.

Právo namietať

Ak máte na to dôvody týkajúce sa Vašej konkrétnej situácie, máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak je právnym základom pre také spracúvanie, náš oprávnený záujem. Ak však náš oprávnený záujem na spracúvanie prevyšuje nad Vašim osobným záujmom, môžeme pokračovať v spracúvaní Vašich údajov, a to aj napriek Vašej námietke voči spracúvaniu. Taktiež sme oprávnení pokračovať v spracovaní Vašich údajov, v prípade ak je to potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Doba, počas ktorej budeme Vaše osobné údaje uchovávať

Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu, ktorá je nevyhnutná na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy medzi Vami a konzorciom EDIH CASSOVIUM (resp. jeho členmi), a to nielen počas trvania zmluvného vzťahu, ale aj po poskytnutí služieb či vykonaní činnosti, v nadväznosti na evidenčné a administratívne povinnosti EDIH CASSOVIUM. Pokiaľ nedôjde k platnému a účinnému uzatvoreniu zmluvy medzi Vami a konzorciom EDIH CASSOVIUM, Vaše údaje budeme uchovávať len po nevyhnutnú dobu, zodpovedajúcu potrebe evidencie týchto údajov.