Hodnota služieb

Prehľad ponúkaných služieb s ich cenovým ohodnotením

Služby, ktoré Vám ponúkame sú:

  • Financované z programu Digitálna Európa (50% hodnoty služby) a z Plánu obnovy a odolnosti SR (50 % hodnoty služby, prostredníctvom schémy de minimis – Schéma DM – 16/2022 v znení Dodatku č 1, október 2023)
  • Určené pre klientov malých a stredných podnikov a organizácií verejného sektora a poskytujeme ich BEZPLATNE. Klient za poskytnutú službu nedopláca.
  • Pri každej službe sú uvedené cenové hladiny, v ktorých môže byť služba poskytnutá a líšia sa v závislosti od rozsahu poskytnutej služby.

Pohybujte sa v tabuľke vertikálne

ID Kategória / Služba Cenová hladina 1 Cenová hladina 2 Cenová hladina 3
A – Testovanie inovatívnych technológií, digitalizácia a automatizácia, zmluvný výskum
245 Administrácia klientov, termínov a skladových zásob 7 163 € 9 551 € 11 939 €
134 Analytické a konzultačné služby v oblasti elektronického obchodu 3 152 € 4 871 € 8 739 €
208 Analytické a konzultačné služby v oblasti práva v digitálnych technológiách 11 117 € 14 556 €
126 Analytické, konzultačné a operatívne služby v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov 2 370 € 3 195 € 5 387 €
123 Analýza a návrh dátových služieb a inovácií v oblasti rizikových signálov dodávateľov, riadenia výdavkov a signálov porušujúcich hospodársku súťaž 16 714 € 35 816 € 71 633 €
194 Analýza obsahu komunikácie so zákazníkom 8 596 € 11 461 € 14 327 €
23 Analýza pozície firmy na trhu (Benchmarking) 7 163€ 9 551 €
173 Analýza stavu informačnej bezpečnosti 10 745 € 13 133 € 17 908 €
102 Analýza zákazníckych dát 2 364 € 5 960 € 11 891 €
100 Aplikácia digitálnych nástrojov do strojárenskej výroby 8 596 € 7 163 €
112 Aplikovaná digitalizácia administratívnych a účtovných procesov 12 034 € 16 046 €
89 Audiovizuálna a fotografická produkcia, komplexná audiovizuálna postprodukcia 4 298 € 9 551 € 15 520 €
39 Automatický prepis a titulkovanie audiovizuálneho obsahu v slovenskom jazyku 14 327 €
99 Budovanie informačných modelov pre zvolený korpus článkov 7 163 € 14 327 € 21 490 €
60 Data mining za účelom prípravy veľkých dátových súborov určených pre aplikáciu techník umelej inteligencie zameranej na vyhľadávanie uhľovodíkových ložísk a podzemných úložísk tekutých médií 35 816 € 191 020 €
210 Dátovo podporovaný prieskum trhu, dodávateľov, odberateľov a produktov a služieb pre účely vyhľadania vhodného obchodného partnera 4 776 € 11 939 €
179 Dedikovaná výpočtová infraštruktúra 4 776 € 9 551 € 14 327 €
117 Digitalizácia a dátovo podporované rozhodovanie a hodnotenie v organizáciách verejnej správy 13 467 € 32 951 €
71 Digitalizácia komunikačných procesov a aplikácia inovácií v oblasti komunikačných, kolaboračných a streamingových technológií 1 289 € 6 447 €
167 Digitalizácia priestorov s ich následnou vizualizáciou v prostredí  virtuálnej a rozšírenej reality 4 776 € 8 357 € 11 939 €
80 Digitalizácia výrobných procesov v podmienkach malých a stredných podnikov 764 € 2 865 € 19 102 €
122 Digitálna transformácia obchodných procesov, inovačný audit, analýza dát 16 714 € 35 816 € 71 633 €
91 Fotogrametria, postprodukcia a aplikácia 3D vizuálnych dát 7 163 € 10 745 € 17 908 €
2 Fyzikálne modelovanie procesov prúdenia pri kontinuálnom odlievaní ocele 28 796 €
151 GEOflood – simulácie povodní na vodných tokoch ako dôsledok  pretrhnutia vodnej nádrže 3 117 € 5 352 € 8 705 €
141 GEOheat – simulácie prehrievania mesta (mestský ostrov tepla) ako dôsledok klimatickej zmeny 2 372 € 3 266 € 4 235 €
156 GEOsense – mapovanie územia pomocou bezpilotných leteckých systémov 10 272 € 24 897 € 24 897 €
26 Geotechnické modelovanie stability svahov 8 357 € 11 939 €
64 Hodnotenie úrovne zrelosti Priemyslu 4.0 v organizácii 7 163 € 11 939 €
14 Charakterizácia štruktúry a molekulovej mobility materiálov v tuhej fáze pomocou jadrovej magnetickej rezonancie 143 € 287 € 573 €
25 Chatbot v slovenčine pre podporu firemných procesov 12 034 €
131 Konzultačné a analytické služby v oblasti analýzy a spracovania dát a aplikácií umelej inteligencie 2 370 € 3 195 € 5 387 €
192 Konzultačné služby v oblasti duševného vlastníctva v online priestore 1 383 €
70 Matematické modelovanie hluku v pracovnom a životnom prostredí 8 352 € 11 934 €
9 Monitorovanie a inovatívne testovanie kvality základných materiálov, polotovarov a výrobkov v oblasti zvárania a nedeštruktívneho testovania 2 388 € 7 163 € 14 327 €
7 Monitorovanie a riadenie spotrieb energií pre prevádzku budov založené na internetových technológiách a technológiách smart meteringu 1433 € 2 388 € 9 551 €
86 Návrh a realizácia interaktívnych multimediálnych expozícií a rozhraní 5 253 € 10 984 € 16 714 €
88 Návrh a tvorba štandardných a pokročilých 2D/3D digitálnych grafických riešení 3820 € 8 118 € 11 939 €
28 Návrh elektroniky a výkonových polovodičových meničov pre špeciálne aplikácie 10 745 € 11 939 € 11 222 €
44 Návrh inovačných zariadení a prototypov pre metalurgický priemysel 5 731 € 8 596 € 11 461 €
49 Návrh modernej marketingovej stratégie na mieru s aktívnou podporou inovačných technológií 9 551 € 11 939 €
61 Návrhové procesy a implementácia UWB systémov v oblasti senzorových sietí 9 551 € 10 745 € 11 939 €
3 Numerické simulácie procesov prúdenia pri kontinuálnom odlievaní ocele 34 384 €
46 Numerické simulácie spaľovania plynných palív 34 384 €
107 Optimalizácia spotreby a úspora elektrickej energie firiem 2 388 € 7 163 € 11 939 €
54 Počítačové simulácie procesov plastických deformácií 25 215 €
42 Podpora vývoja konštrukčných riešení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 2 390 € 3 584 € 4 779 €
48 Povrchová analýza materiálu pomocou metódy XPS 3 582 €
27 Programovanie riadiacich systémov na báze PLC 10 745 € 11 222 € 11 939 €
38 Rekultivácia environmentálne zaťažených území 11 939 €
34 Simulácia prúdenia a distribúcie tepla 3 582 € 5 969 € 9 551 €
35 Simulácia rozptylu emisií (tuhých znečisťujúcich látok) v ovzduší v zastavanom území 3 582 € 5 969 € 9 551 €
176 Služba Server Housing 4 776 € 8 357 € 11 939 €
168 Služby certifikovaného európskeho zváracieho inžiniera 3 582 € 4 298 € 8 357 €
183 Služby v oblasti ochrany osobných údajov 7 163 € 9 551 € 11 939 €
184 Služby v oblasti priemyselnej bezpečnosti 9 551 € 16 237 €
270 Spracovanie digitálneho obrazu metódami počítačového videnia 5 969 € 9 551 € 11 939 €
62 Štúdia posúdenia efektívnosti investície ťažobného projektu 7 163 € 9 551 € 11 939 €
160 Študia realizovateľnosti digitálnej inovácie poskytovaných služieb verejnej správy 5 731 € 9 670 € 13 968 €
13 Technologicko-inovačné aktivity v oblasti predikcie životnosti materiálov pomocou umelých neurónových sietí 23 878 € 119 388 € 179 081 €
148 Testovanie a kalibrácia palubných magnetometrov satelitov triedy CubeSat 2 388 €
166 Tvorba 3D modelov s využitím princípov reverzného inžinierstva 4 776 € 8 357 € 11 939 €
165 Tvorba prototypových celkov s aplikáciou 3D tlače 2 388 € 5 969 € 9 551 €
11 Udržateľná výroba implementáciou progresívnej technológie vodného prúdu a jeho modifikácií 4 776 € 8 357 € 10 745 €
115 Virtualizácia služieb 15 € 45 € 85 €
84 Virtuálny sprievodca 11 939 € 19 102 €
269 Vizuálne spracovanie obrazu a jeho digitalizácia 8 357 € 11 939 € 14 327 €
24 Vyhľadávanie a automatické odpovede z textu v slovenčine 12 034 €
174 Výpočtová cloudová infraštruktúra 2 388 € 4 776 € 7 163 €
52 Výroba a testovanie prototypov 11 939 € 13 371 €
78 Výskum štruktúry a chemického zloženia materiálov pomocou SEM/EDS 3 582 € 8 596 € 11 939 €
20 Využitie techniky ETL & Analýza dát pre turizmus 16 714 € 30 921 € 45 128 €
103 Vývoj a testovanie inovatívnych technológií, digitalizácia a automatizácia a implementácia umelej inteligencie a konceptov kybernetickej bezpečnosti 9 551 € 19 102 € 28 653 €
31 Vývoj digitálneho automatického zariadenia pre rozvoj a kontrolu úrovne pohybových schopností športovcov – Vývoj hardvérovej časti 2 390 € 4 298 € 5 971 €
29 Vývoj systému pre podporu liečenia Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby a pre rozvoj a zlepšovanie pohybových schopností a zručností športovcov – Vývoj hardvérovej časti 2 390 € 4 298 € 5 971 €
30 Vývoj systému pre podporu liečenia Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby a pre rozvoj a zlepšovanie pohybových schopností a zručností športovcov – Vývoj softvérovej časti 2 387 € 4 776 € 7 163 €
85 Zmluvný výskum a vývoj strojných zariadení s vyššou inteligenciou 11 939 € 12 178 € 12 416 €
108 Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti firmy 11 939 € 19 102 € 28 653 €
B – Vzdelávanie a budovanie potrebných zručností
132 Analýza a spracovanie dát a aplikácií umelej inteligencie 16 241 € 19 679 €
164 Aplikácia termodynamického programu HSC Chemistry v oblasti digitalizácie metalurgie 3 582 € 8 357 € 11 939 €
218 Boj proti dezinformáciám 2 722 €
157 Časový, vecný a risk manažment v zahraničnom obchode v súlade s kybernetickou bezpečnosťou 5 969 € 9 073€
98 Dátová analytika v jazyku Python 8 596 € 10 315 €
158 Digitalizácia metalurgického priemyslu so zameraním na simulácie tepelných procesov, prúdenia kvapalín v programe Ansys Fluent 6 447 € 8 596 € 12 894 €
159 Digitalizácia metalurgického priemyslu v programe Ansys Discovery, DesignModeler, SpaceClaim 6 447 € 8 596 € 12 894 €
72 Digitálna kolaborácia (videokonferenčné systémy, technológie živého vysielania) 1 289 € 1 433 €
193 Digitálny tím: adaptácia na digitálnu transformáciu 12 380 € 12 294 €
262 Elektronický obchod 11 117 € 14 556 €
152 Finančná matematika s využitím nástroja MATLAB 3 467 € 5 501 € 6 934 €
4 Frekvenčné meniče Siemens 7 163 € 8 596 €
140 GEOacademy – vzdelávanie v oblasti GIS softvéru s otvoreným kódom 14 344 € 16 579 € 19 114 €
127 Informačná a kybernetická bezpečnosť a ochrana osobných údajov 2 587 € 3 017 € 6 768 €
87 Interaktívna modulárna platforma pre oblasť kreatívneho vzdelávania 3 582 € 7 163 € 10 745 €
21 Internet vecí 5 731 € 10 029 € 14 327 €
97 Komplexná robotika 4 298 € 5 731 € 6 686 €
181 Komunikácia orgánov verejnej moci na sociálnych sieťach 2 722 €
8 Koncept Industry 4.0/5.0 pre stredný a vysoký manažment 5 731 € 10 029 € 14 327 €
120 Konštrukcia a riadenie pneumatických systémov 7 163 € 9 551 € 11 939 €
79 Kvalita v ére Priemyslu 4.0 2 388 € 5 253 € 8 118 €
130 Manažérske rozhodovanie založené na analýze dát 2 388 € 7 163 € 11 939 €
82 Medzinárodná certifikácia digitálnych zručností 120 € 144 € 160 €
66 Meranie elektrických veličín a metrológie 2 751 € 3 266 € 3 811 €
153 Metalické počítačové siete 1 194 € 1 552 € 1 910 €
109 Metódy medzinárodného platobného styku a podpora medzinárodného obchodu MSP s využitím digitálnych prvkov 5 969 € 9 073 €
90 Mobilné viacpreskokové siete v prostredí 5G/6G 2 865 € 3 820 €
163 Modelovanie spaľovania pre digitalizáciu metalurgického priemyslu 6 447 € 8 596 € 11 433 €
110 Moderné digitálne nástroje pre efektívnu komunikáciu vo firme 2 746 € 7 402 € 10 745 €
50 Návrh a realizácia moderných vizualizačných rozhraní 5 731 € 10 029 € 14 327 €
76 Návrh zákazníckych integrovaných obvodov (ASIC) #1 10 745 € 11 939 €
161 Návrh zákazníckych integrovaných obvodov (ASIC) #2 10 745 € 11939 €
162 Návrh zákazníckych integrovaných obvodov (ASIC) #3 10 745 € 11939 €
5 Objektovo – orientované programovanie v Jave 2 388 € 2 865 € 3 582 €
190 Ochrana duševného vlastníctva v online prostredí 41 535 € 44 465 €
43 Operačný systém Windows Server 2 436 € 3 811 €
67 Operačný systému Linux 1 318 € 2 564 € 3 825 €
93 Optické prístupové FTTx siete 2 865 € 3 223 € 3 582 €
94 Optické xWDM prenosové systémy 2 865 € 3 223 € 3 582 €
58 Optimalizácia lineárnych problémov 3 467 € 5 501 € 6 934 €
150 Písanie v typografickom systéme LaTeX 2 393 € 3 825 € 4 785 €
124 Platforma eXtended Reality XR (Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality) 2 388 € 3 582 € 5 731 €
121 PLC riadenie a programovanie 7 163 € 9 551 € 11 939 €
149 Pokročilá digitálna gramotnosť 8 650 € 9 252 €
40 Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 11 939 €
263 Práca s dátami (databázy a vizualizácia dát) 5 492 €
138 Právo v digitálnych technológiách 11 117 € 14 556 €
10 Príprava certifikovaného personálu v oblasti NDT v súlade s platnými normami, príprava a vzdelávanie medzinárodných zváracích technológov a inžinierov 5 014 € 13 371 € 20 057 €
105 Príprava na priemyselnú certifikáciu CCNA 6 566 € 13 133 € 19 699 €
106 Príprava na priemyselnú certifikáciu CCNP 9 241 € 15 401 € 21 561 €
101 Programovacie nástroje a administrácia informačných systémov 2 292 € 3 438 € 4 584 €
74 Programovania v jazyku Python pre strojové učenie 6 877€ 8 023 €
104 Programovanie CNC výrobnej techniky – Siemens Sinumerik a Heidenhain 4 470 €
139 Psychologické vzdelávacie služby v súvislosti s adaptáciou na digitálnu transformáciu 12 380 €
219 Rast transparentnosti a otvorenosti organizácie 2 722 €
241 Rastový program pre startupy 10 045 €
6 Relačné databázy a jazyk SQL 2 388 € 3 343 € 5 969 €
22 Rozvoj podnikateľskej činnosti 9 551 € 11 939 €
81 Sprievodca v cestovnom ruchu 11 939 €
75 Strojové učenie 8 596 € 10 029 €
264 Systém SAP 4 298 €
57 Technológie v elektronike 8 596 € 11 461 € 14 355 €
68 Transfer poznatkov z výskumu digitalizácie výrobných procesov do prostredia malých a stredných podnikov 2 865 € 4 298 € 6 447 €
41 Uplatňovanie analytických nástrojov v rozhodovacom procese malých a stredných podnikov 11 939 €
1 Vedecký výskum v oblasti automatizácie, optimalizácie, matematického modelovania a riadenia procesov 2 865 € 6 877 € 11 461 €
220 Vypracovanie alebo revízia etického kódexu zamestnancov organizácie v digitálnom prostredí 2 722 €
217 Vytvorenie, zavedenie a udržanie politiky sociálnych sietí v organizácii 2 722 €
169 Využívanie softérových nástrojov pre digitalizáciu objemových tvárniacich procesov 4 298 € 6 705 € 9 455 €
206 Základy kreslenia v programe CATIA 4 776 €
92 Základy optických vláknových sietí 2 865 € 3 223 € 3 582 €
59 Základy programovania v jazyku Python 2 393 € 3 825 € 4 785 €
53 Základy spracovania a analýzy údajov 3 467 € 5 501 € 6 934 €
111 Zvyšovanie finančnej gramotnosti v online priestore 2 627 € 5 969 € 9 312 €
C – Projektová podpora a podpora v oblasti získavania nových zdrojov financovania
114 Komplexné konzultačné služby – granty a projektový manažment 5 587 € 17 908 €
83 Poradenské a konzultačné služby pri príprave, implementácii a administrácii projektov v oblastiach digitalizácie a inovácií 2 870 € 14 206 € 54 994 €
265 Prepájanie MSP s investormi zameranými na early-stage investície a rizikový kapitál 239 € 716 € 1194 €
D – Prepájanie malých a stredných podnikov na domácich a zahraničných partnerov
77 Inovácie, ochrana duševného vlastníctva, transfer technológií 2 149 € 7 163 € 7 163 €
211 Podpora obstarávania inovácií – Vyhľadanie a prieskum výskumno-vývojových tímov, riešení a prototypov v Európskom výskumnom a vývojovom priestore 4 776 € 14 327 € 14 327 €
119 Prekladateľské služby – preklad, postediting 581 € 755 € 755 €
73 Realizácia živých vysielaní a virtuálnych videokonferenčných podujatí so záznamom 1 991 € 2 206 € 2 206 €
118 Tlmočnícke služby – simultánne tlmočenie, konferenčné tlmočenie 3 335 € 2 533 € 2 533 €
244 Tlmočnícke služby – simultánne tlmočenie, konferenčné tlmočenie – so zabezpečením tlmočníckej techniky 6 504 € 7 043 € 7 043 €
ID Kategória / Služba Cenová hladina 1 Cenová hladina 2 Cenová hladina 3
A – Testovanie inovatívnych technológií, digitalizácia a automatizácia, zmluvný výskum
245 Administrácia klientov, termínov a skladových zásob 7 163 € 9 551 € 11 939 €
134 Analytické a konzultačné služby v oblasti elektronického obchodu 3 152 € 4 871 € 8 739 €
208 Analytické a konzultačné služby v oblasti práva v digitálnych technológiách 11 117 € 14 556 €
126 Analytické, konzultačné a operatívne služby v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti a ochrany osobných údajov 2 370 € 3 195 € 5 387 €
123 Analýza a návrh dátových služieb a inovácií v oblasti rizikových signálov dodávateľov, riadenia výdavkov a signálov porušujúcich hospodársku súťaž 16 714 € 35 816 € 71 633 €
194 Analýza obsahu komunikácie so zákazníkom 8 596 € 11 461 € 14 327 €
23 Analýza pozície firmy na trhu (Benchmarking) 7 163€ 9 551 €
173 Analýza stavu informačnej bezpečnosti 10 745 € 13 133 € 17 908 €
102 Analýza zákazníckych dát 2 364 € 5 960 € 11 891 €
100 Aplikácia digitálnych nástrojov do strojárenskej výroby 8 596 € 7 163 €
112 Aplikovaná digitalizácia administratívnych a účtovných procesov 12 034 € 16 046 €
89 Audiovizuálna a fotografická produkcia, komplexná audiovizuálna postprodukcia 4 298 € 9 551 € 15 520 €
39 Automatický prepis a titulkovanie audiovizuálneho obsahu v slovenskom jazyku 14 327 €
99 Budovanie informačných modelov pre zvolený korpus článkov 7 163 € 14 327 € 21 490 €
60 Data mining za účelom prípravy veľkých dátových súborov určených pre aplikáciu techník umelej inteligencie zameranej na vyhľadávanie uhľovodíkových ložísk a podzemných úložísk tekutých médií 35 816 € 191 020 €
210 Dátovo podporovaný prieskum trhu, dodávateľov, odberateľov a produktov a služieb pre účely vyhľadania vhodného obchodného partnera 4 776 € 11 939 €
179 Dedikovaná výpočtová infraštruktúra 4 776 € 9 551 € 14 327 €
117 Digitalizácia a dátovo podporované rozhodovanie a hodnotenie v organizáciách verejnej správy 13 467 € 32 951 €
71 Digitalizácia komunikačných procesov a aplikácia inovácií v oblasti komunikačných, kolaboračných a streamingových technológií 1 289 € 6 447 €
167 Digitalizácia priestorov s ich následnou vizualizáciou v prostredí  virtuálnej a rozšírenej reality 4 776 € 8 357 € 11 939 €
80 Digitalizácia výrobných procesov v podmienkach malých a stredných podnikov 764 € 2 865 € 19 102 €
122 Digitálna transformácia obchodných procesov, inovačný audit, analýza dát 16 714 € 35 816 € 71 633 €
91 Fotogrametria, postprodukcia a aplikácia 3D vizuálnych dát 7 163 € 10 745 € 17 908 €
2 Fyzikálne modelovanie procesov prúdenia pri kontinuálnom odlievaní ocele 28 796 €
151 GEOflood – simulácie povodní na vodných tokoch ako dôsledok  pretrhnutia vodnej nádrže 3 117 € 5 352 € 8 705 €
141 GEOheat – simulácie prehrievania mesta (mestský ostrov tepla) ako dôsledok klimatickej zmeny 2 372 € 3 266 € 4 235 €
156 GEOsense – mapovanie územia pomocou bezpilotných leteckých systémov 10 272 € 24 897 € 24 897 €
26 Geotechnické modelovanie stability svahov 8 357 € 11 939 €
64 Hodnotenie úrovne zrelosti Priemyslu 4.0 v organizácii 7 163 € 11 939 €
14 Charakterizácia štruktúry a molekulovej mobility materiálov v tuhej fáze pomocou jadrovej magnetickej rezonancie 143 € 287 € 573 €
25 Chatbot v slovenčine pre podporu firemných procesov 12 034 €
131 Konzultačné a analytické služby v oblasti analýzy a spracovania dát a aplikácií umelej inteligencie 2 370 € 3 195 € 5 387 €
192 Konzultačné služby v oblasti duševného vlastníctva v online priestore 1 383 €
70 Matematické modelovanie hluku v pracovnom a životnom prostredí 8 352 € 11 934 €
9 Monitorovanie a inovatívne testovanie kvality základných materiálov, polotovarov a výrobkov v oblasti zvárania a nedeštruktívneho testovania 2 388 € 7 163 € 14 327 €
7 Monitorovanie a riadenie spotrieb energií pre prevádzku budov založené na internetových technológiách a technológiách smart meteringu 1433 € 2 388 € 9 551 €
86 Návrh a realizácia interaktívnych multimediálnych expozícií a rozhraní 5 253 € 10 984 € 16 714 €
88 Návrh a tvorba štandardných a pokročilých 2D/3D digitálnych grafických riešení 3820 € 8 118 € 11 939 €
28 Návrh elektroniky a výkonových polovodičových meničov pre špeciálne aplikácie 10 745 € 11 939 € 11 222 €
44 Návrh inovačných zariadení a prototypov pre metalurgický priemysel 5 731 € 8 596 € 11 461 €
49 Návrh modernej marketingovej stratégie na mieru s aktívnou podporou inovačných technológií 9 551 € 11 939 €
61 Návrhové procesy a implementácia UWB systémov v oblasti senzorových sietí 9 551 € 10 745 € 11 939 €
3 Numerické simulácie procesov prúdenia pri kontinuálnom odlievaní ocele 34 384 €
46 Numerické simulácie spaľovania plynných palív 34 384 €
107 Optimalizácia spotreby a úspora elektrickej energie firiem 2 388 € 7 163 € 11 939 €
54 Počítačové simulácie procesov plastických deformácií 25 215 €
42 Podpora vývoja konštrukčných riešení v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 2 390 € 3 584 € 4 779 €
48 Povrchová analýza materiálu pomocou metódy XPS 3 582 €
27 Programovanie riadiacich systémov na báze PLC 10 745 € 11 222 € 11 939 €
38 Rekultivácia environmentálne zaťažených území 11 939 €
34 Simulácia prúdenia a distribúcie tepla 3 582 € 5 969 € 9 551 €
35 Simulácia rozptylu emisií (tuhých znečisťujúcich látok) v ovzduší v zastavanom území 3 582 € 5 969 € 9 551 €
176 Služba Server Housing 4 776 € 8 357 € 11 939 €
168 Služby certifikovaného európskeho zváracieho inžiniera 3 582 € 4 298 € 8 357 €
183 Služby v oblasti ochrany osobných údajov 7 163 € 9 551 € 11 939 €
184 Služby v oblasti priemyselnej bezpečnosti 9 551 € 16 237 €
270 Spracovanie digitálneho obrazu metódami počítačového videnia 5 969 € 9 551 € 11 939 €
62 Štúdia posúdenia efektívnosti investície ťažobného projektu 7 163 € 9 551 € 11 939 €
160 Študia realizovateľnosti digitálnej inovácie poskytovaných služieb verejnej správy 5 731 € 9 670 € 13 968 €
13 Technologicko-inovačné aktivity v oblasti predikcie životnosti materiálov pomocou umelých neurónových sietí 23 878 € 119 388 € 179 081 €
148 Testovanie a kalibrácia palubných magnetometrov satelitov triedy CubeSat 2 388 €
166 Tvorba 3D modelov s využitím princípov reverzného inžinierstva 4 776 € 8 357 € 11 939 €
165 Tvorba prototypových celkov s aplikáciou 3D tlače 2 388 € 5 969 € 9 551 €
11 Udržateľná výroba implementáciou progresívnej technológie vodného prúdu a jeho modifikácií 4 776 € 8 357 € 10 745 €
115 Virtualizácia služieb 15 € 45 € 85 €
84 Virtuálny sprievodca 11 939 € 19 102 €
269 Vizuálne spracovanie obrazu a jeho digitalizácia 8 357 € 11 939 € 14 327 €
24 Vyhľadávanie a automatické odpovede z textu v slovenčine 12 034 €
174 Výpočtová cloudová infraštruktúra 2 388 € 4 776 € 7 163 €
52 Výroba a testovanie prototypov 11 939 € 13 371 €
78 Výskum štruktúry a chemického zloženia materiálov pomocou SEM/EDS 3 582 € 8 596 € 11 939 €
20 Využitie techniky ETL & Analýza dát pre turizmus 16 714 € 30 921 € 45 128 €
103 Vývoj a testovanie inovatívnych technológií, digitalizácia a automatizácia a implementácia umelej inteligencie a konceptov kybernetickej bezpečnosti 9 551 € 19 102 € 28 653 €
31 Vývoj digitálneho automatického zariadenia pre rozvoj a kontrolu úrovne pohybových schopností športovcov – Vývoj hardvérovej časti 2 390 € 4 298 € 5 971 €
29 Vývoj systému pre podporu liečenia Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby a pre rozvoj a zlepšovanie pohybových schopností a zručností športovcov – Vývoj hardvérovej časti 2 390 € 4 298 € 5 971 €
30 Vývoj systému pre podporu liečenia Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby a pre rozvoj a zlepšovanie pohybových schopností a zručností športovcov – Vývoj softvérovej časti 2 387 € 4 776 € 7 163 €
85 Zmluvný výskum a vývoj strojných zariadení s vyššou inteligenciou 11 939 € 12 178 € 12 416 €
108 Zvýšenie úrovne kybernetickej bezpečnosti firmy 11 939 € 19 102 € 28 653 €
B – Vzdelávanie a budovanie potrebných zručností
132 Analýza a spracovanie dát a aplikácií umelej inteligencie 16 241 € 19 679 €
164 Aplikácia termodynamického programu HSC Chemistry v oblasti digitalizácie metalurgie 3 582 € 8 357 € 11 939 €
218 Boj proti dezinformáciám 2 722 €
157 Časový, vecný a risk manažment v zahraničnom obchode v súlade s kybernetickou bezpečnosťou 5 969 € 9 073€
98 Dátová analytika v jazyku Python 8 596 € 10 315 €
158 Digitalizácia metalurgického priemyslu so zameraním na simulácie tepelných procesov, prúdenia kvapalín v programe Ansys Fluent 6 447 € 8 596 € 12 894 €
159 Digitalizácia metalurgického priemyslu v programe Ansys Discovery, DesignModeler, SpaceClaim 6 447 € 8 596 € 12 894 €
72 Digitálna kolaborácia (videokonferenčné systémy, technológie živého vysielania) 1 289 € 1 433 €
193 Digitálny tím: adaptácia na digitálnu transformáciu 12 380 € 12 294 €
262 Elektronický obchod 11 117 € 14 556 €
152 Finančná matematika s využitím nástroja MATLAB 3 467 € 5 501 € 6 934 €
4 Frekvenčné meniče Siemens 7 163 € 8 596 €
140 GEOacademy – vzdelávanie v oblasti GIS softvéru s otvoreným kódom 14 344 € 16 579 € 19 114 €
127 Informačná a kybernetická bezpečnosť a ochrana osobných údajov 2 587 € 3 017 € 6 768 €
87 Interaktívna modulárna platforma pre oblasť kreatívneho vzdelávania 3 582 € 7 163 € 10 745 €
21 Internet vecí 5 731 € 10 029 € 14 327 €
97 Komplexná robotika 4 298 € 5 731 € 6 686 €
181 Komunikácia orgánov verejnej moci na sociálnych sieťach 2 722 €
8 Koncept Industry 4.0/5.0 pre stredný a vysoký manažment 5 731 € 10 029 € 14 327 €
120 Konštrukcia a riadenie pneumatických systémov 7 163 € 9 551 € 11 939 €
79 Kvalita v ére Priemyslu 4.0 2 388 € 5 253 € 8 118 €
130 Manažérske rozhodovanie založené na analýze dát 2 388 € 7 163 € 11 939 €
82 Medzinárodná certifikácia digitálnych zručností 120 € 144 € 160 €
66 Meranie elektrických veličín a metrológie 2 751 € 3 266 € 3 811 €
153 Metalické počítačové siete 1 194 € 1 552 € 1 910 €
109 Metódy medzinárodného platobného styku a podpora medzinárodného obchodu MSP s využitím digitálnych prvkov 5 969 € 9 073 €
90 Mobilné viacpreskokové siete v prostredí 5G/6G 2 865 € 3 820 €
163 Modelovanie spaľovania pre digitalizáciu metalurgického priemyslu 6 447 € 8 596 € 11 433 €
110 Moderné digitálne nástroje pre efektívnu komunikáciu vo firme 2 746 € 7 402 € 10 745 €
50 Návrh a realizácia moderných vizualizačných rozhraní 5 731 € 10 029 € 14 327 €
76 Návrh zákazníckych integrovaných obvodov (ASIC) #1 10 745 € 11 939 €
161 Návrh zákazníckych integrovaných obvodov (ASIC) #2 10 745 € 11939 €
162 Návrh zákazníckych integrovaných obvodov (ASIC) #3 10 745 € 11939 €
5 Objektovo – orientované programovanie v Jave 2 388 € 2 865 € 3 582 €
190 Ochrana duševného vlastníctva v online prostredí 41 535 € 44 465 €
43 Operačný systém Windows Server 2 436 € 3 811 €
67 Operačný systému Linux 1 318 € 2 564 € 3 825 €
93 Optické prístupové FTTx siete 2 865 € 3 223 € 3 582 €
94 Optické xWDM prenosové systémy 2 865 € 3 223 € 3 582 €
58 Optimalizácia lineárnych problémov 3 467 € 5 501 € 6 934 €
150 Písanie v typografickom systéme LaTeX 2 393 € 3 825 € 4 785 €
124 Platforma eXtended Reality XR (Virtual Reality, Augmented Reality, Mixed Reality) 2 388 € 3 582 € 5 731 €
121 PLC riadenie a programovanie 7 163 € 9 551 € 11 939 €
149 Pokročilá digitálna gramotnosť 8 650 € 9 252 €
40 Posudzovanie vplyvov na životné prostredie 11 939 €
263 Práca s dátami (databázy a vizualizácia dát) 5 492 €
138 Právo v digitálnych technológiách 11 117 € 14 556 €
10 Príprava certifikovaného personálu v oblasti NDT v súlade s platnými normami, príprava a vzdelávanie medzinárodných zváracích technológov a inžinierov 5 014 € 13 371 € 20 057 €
105 Príprava na priemyselnú certifikáciu CCNA 6 566 € 13 133 € 19 699 €
106 Príprava na priemyselnú certifikáciu CCNP 9 241 € 15 401 € 21 561 €
101 Programovacie nástroje a administrácia informačných systémov 2 292 € 3 438 € 4 584 €
74 Programovania v jazyku Python pre strojové učenie 6 877€ 8 023 €
104 Programovanie CNC výrobnej techniky – Siemens Sinumerik a Heidenhain 4 470 €
139 Psychologické vzdelávacie služby v súvislosti s adaptáciou na digitálnu transformáciu 12 380 €
219 Rast transparentnosti a otvorenosti organizácie 2 722 €
241 Rastový program pre startupy 10 045 €
6 Relačné databázy a jazyk SQL 2 388 € 3 343 € 5 969 €
22 Rozvoj podnikateľskej činnosti 9 551 € 11 939 €
81 Sprievodca v cestovnom ruchu 11 939 €
75 Strojové učenie 8 596 € 10 029 €
264 Systém SAP 4 298 €
57 Technológie v elektronike 8 596 € 11 461 € 14 355 €
68 Transfer poznatkov z výskumu digitalizácie výrobných procesov do prostredia malých a stredných podnikov 2 865 € 4 298 € 6 447 €
41 Uplatňovanie analytických nástrojov v rozhodovacom procese malých a stredných podnikov 11 939 €
1 Vedecký výskum v oblasti automatizácie, optimalizácie, matematického modelovania a riadenia procesov 2 865 € 6 877 € 11 461 €
220 Vypracovanie alebo revízia etického kódexu zamestnancov organizácie v digitálnom prostredí 2 722 €
217 Vytvorenie, zavedenie a udržanie politiky sociálnych sietí v organizácii 2 722 €
169 Využívanie softérových nástrojov pre digitalizáciu objemových tvárniacich procesov 4 298 € 6 705 € 9 455 €
206 Základy kreslenia v programe CATIA 4 776 €
92 Základy optických vláknových sietí 2 865 € 3 223 € 3 582 €
59 Základy programovania v jazyku Python 2 393 € 3 825 € 4 785 €
53 Základy spracovania a analýzy údajov 3 467 € 5 501 € 6 934 €
111 Zvyšovanie finančnej gramotnosti v online priestore 2 627 € 5 969 € 9 312 €
C – Projektová podpora a podpora v oblasti získavania nových zdrojov financovania
114 Komplexné konzultačné služby – granty a projektový manažment 5 587 € 17 908 €
83 Poradenské a konzultačné služby pri príprave, implementácii a administrácii projektov v oblastiach digitalizácie a inovácií 2 870 € 14 206 € 54 994 €
265 Prepájanie MSP s investormi zameranými na early-stage investície a rizikový kapitál 239 € 716 € 1194 €
D – Prepájanie malých a stredných podnikov na domácich a zahraničných partnerov
77 Inovácie, ochrana duševného vlastníctva, transfer technológií 2 149 € 7 163 € 7 163 €
211 Podpora obstarávania inovácií – Vyhľadanie a prieskum výskumno-vývojových tímov, riešení a prototypov v Európskom výskumnom a vývojovom priestore 4 776 € 14 327 € 14 327 €
119 Prekladateľské služby – preklad, postediting 581 € 755 € 755 €
73 Realizácia živých vysielaní a virtuálnych videokonferenčných podujatí so záznamom 1 991 € 2 206 € 2 206 €
118 Tlmočnícke služby – simultánne tlmočenie, konferenčné tlmočenie 3 335 € 2 533 € 2 533 €
244 Tlmočnícke služby – simultánne tlmočenie, konferenčné tlmočenie – so zabezpečením tlmočníckej techniky 6 504 € 7 043 € 7 043 €